Rangement et modularité

Հետևի ծալվող նստատեղեր

Հետևի շարքի նստատեղերը ծալվում են 1/3-2/3 համամասնությամբ, ինչն ապահովում է առավել մեծ ֆունկցիոնալություն: Այսպիսով կարող եք տեղափոխել առավել մեծ քանակությամբ ու ծավալով բեռներ:

Բաժակակալներ

Այս պրակտիկ բաժակակալները թույլ են տալիս ձեռքի տակ պահել ձեր սիրելի ըմպելիքները:

Պահոց սարքավորումների վահանակի հատվածում

Նոր Sandero-ն համալրված է սարքավորումների վահանակի հատվածում տեղակայված փակվող պահոցով:

Դռների գրպանիկներ

Առջևի դռների գրպանիկները տեղավորում են մինչև 1.5լ ծվալով շշեր: Գրպանիկներ կան նաև հետևի դռների վրա: