Rangement et modularité

Հետևի ծալվող նստատեղեր
Հետևի շարքի նստատեղերը ծալվում են 1/3-2/3 համամասնությամբ, ինչն ապահովում է առավել մեծ ֆունկցիոնալություն: Այսպիսով կարող եք տեղափոխել առավել մեծ քանակությամբ ու ծավալով բեռներ:
Բաժակակալներ
Այս պրակտիկ բաժակակալները թույլ են տալիս ձեռքի տակ պահել ձեր սիրելի ըմպելիքները:
Պահոց սարքավորումների վահանակի հատվածում
Նոր Sandero-ն համալրված է սարքավորումների վահանակի հատվածում տեղակայված փակվող պահոցով:
Դռների գրպանիկներ
Առջևի դռների գրպանիկները տեղավորում են մինչև 1.5լ ծվալով շշեր: Գրպանիկներ կան նաև հետևի դռների վրա: