ՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ԵՐԱՇԽԻՔ


ՆՈՐ
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻԵՐԱՇԽԻՔԸ

Renault-ի պաշտոնականդիլեր՝ "Մեգնա" ընկերությունիցձեռքբերվածբոլորավտոմեքենաներիվրաարտադրականդեֆեկտներիհետևանքովառաջացածբոլորանսարքություններիհամարտրվում է 3 տարվակամ 100.000 կմվազքիերաշխիք` ըստառաջնահերթության:

ՀԱԿԱԿՈՐՈԶԻՈՆԵՐԱՇԽԻՔ

Հակակորոզիոներաշխիքըտրվումէթափքիմետաղականմասերիանվճարվերանորոգմանկամփոխարինմանհամար, եթեպարզվի, որարտադրականդեֆեկտիհետևանքովառաջացելէներքինտարանցիկկորոզիա: Երաշխիքըգործումէ 6 տարիառանցվազքիսահմանափակման:

ՆԵՐԿԱԾԱԾԿՈՒՅԹԻԵՐԱՇԽԻՔ

Եթեներկանյութիարտադրականդեֆեկտիկամավտոմեքենաներիներկմանտեխնոլոգիայիխախտմանհետևանքովառաջացելենվնասվածքներ, ապագործողերաշխիքըենթադրումէթափքիներկածածկիանվճարվերականգնումկամներկվողմասերիփոխարինում:

ԻՆՉՈՒ ՕԳՏՎԵԼ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ

Renault-իսպասարկմանկենտրոններըառանձնանումենպրոֆեսիոնալմակարդակովույուրաքանչյուրհաճախորդինցուցաբերվողառանձնահատուկուշադրությամբ:

"Մեգնա" ընկերության Renaultտեխսպասարկմանկենտրոնըհամալրվածէձերավտոմեքենայիսպասարկմանհամարանհրաժեշտբոլորգործիքներովուսարքավորումներով: Մերխորհրդատուներըմշտապեսպատրաստենլսելձեզևտալբոլորանհրաժեշտբացատրություններըմեքենայիառավելարդյունավետշահագործմանուսպասարկմանվերաբերյալ: Մենքձգտումենքառավելագույնսկրճատելվերանորոգմանաշխատանքներիտևողությունը, որպեսզիդուքհնարավորինսշուտկարողանաքվերադառնալձերմեքենայիղեկին:
Անվտանգությունը, հուսալիությունն ու մոբիլությունը հանդիսանում են Renaultտեխսպասարկմանկենտրոնի աշխատանքի հիմնական սկզբունքները:

վերադառնալ